ഒക്യാറ്റ്‌  കണ്ടെന്റ്  മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം 

ഒക്യാറ്റ്‌ എന്നത് ക്‌ളൗഡ്‌  സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന  ഒരു കണ്ടെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ്  സിസ്റ്റമാണ്. ഒക്യാറ്റ്‌ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച്‌  സൗജന്യ ഓൺലൈൻ  പരസ്യങ്ങൾ,   സൗജന്യ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് കാർഡ്, ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ്, സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസഷൻ,  ഒക്യാറ്റ്‌ സൈറ്റ്, റെഫെറൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്, ഒക്യാറ്റ്‌ വികാർഡ് ഹോൾഡർ  നടപ്പാക്കി കോൺടെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

     

ബിസിനസ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ഒരു ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗിൽ  പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും,  പ്രചരിപ്പിക്കാനും  ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഒക്യാറ്റ്‌  കണ്ടെന്റ്  മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റഫോമെന്ന  സോഫ്ട്‍വെയർ  സംവിധാനത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 


ഓൺലൈൻ കണ്ടെന്റ്  നിർമ്മിച്ച്   കോൺടെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് പേജുകൾ, സെർച്ച് എഞ്ചിൻ  ഒപ്റ്റിമൈസഷൻ,  റെഫെറൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്,  സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് കാർഡ്‌സ്   തുടങ്ങിയ   മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ   കണ്ടെന്റ്    പ്രചരിപ്പിക്കാൻ    പ്രാപ്തനാക്കുന്ന  സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അധിഷ്ഠിത സേവനം ആണ്  ഒക്യാറ്റ്‌ .


ഒക്യാറ്റ്‌  നൽകുന്ന ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച്  സൗജന്യമായി ബിസിനസ് പരസ്യങ്ങൾ, ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് കാർഡ്  നിർമ്മിച്ച്   പ്രചരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 


ഒക്യാറ്റ്‌ ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ്  മാർക്കറ്റിംഗ് 

ഒക്യാറ്റ്‌  ഉപയോഗിച്ച്  ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ടുകളെക്കുറിച്ചും സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചും  മറ്റു   വിവരങ്ങളും  പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ  പരസ്യങ്ങൾ  നിരന്തരം  ഒരു ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗിൽ   പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും  പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒക്യാറ്റ്‌  ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട്  ഉദ്ദേശിക്കുക.

 

ഒക്യാറ്റ്‌ കണ്ടെന്റ്  മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം  ഉപയോഗിച്ച് ഒരു   ബിസിനസ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ കാറ്റലോഗിൽ  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു  ഒക്യാറ്റ്‌  മാർക്കറ്റിംഗ് പേജുകൾ, റെഫെറൽ നെറ്റ് വർക്കുകൾ, ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് കാർഡ്‌സ്,    സെർച്ച് എൻജിനുകൾ മുഖേന  ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു   ഓൺലൈൻ   മാർക്കറ്റിംഗ് നടപ്പാക്കുന്നു.  കൂടാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളായി ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് പേജുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും  സാധിക്കുന്നു.


നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്രമോഷനാവശ്യമായ ഒക്യാറ്റ്  ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് നടപ്പാക്കുവാനും   സൗജന്യമായി  ഓൺലൈൻ പരസ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും  ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്

 

ഒക്യാറ്റ്‌ ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണ്ടെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സേവനം

ഒക്യാറ്റ്‌ ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ്  ഉപയോഗിച്ചുള്ള  കണ്ടെന്റ്  മാർക്കറ്റിംഗ് സേവനം..

ഒക്യാറ്റ് ഡിജിറ്റൽ കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് സർവിസ് (Ocat Digital Catalog Marketing service)

ഒക്യാറ്റ്‌  കാറ്റലോഗ്  മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം   ഉപയോഗിച്ച്   ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ്  നിർമ്മിച്ച്  റെഫെറൽ നെറ്റ് റ്വർക്കുകൾ, കണ്ടെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് പേജുകൾ,   സോഷ്യൽ മീഡിയ, സെർച്ച് എൻജിനുകൾ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സേവനത്തെ ഒക്യാറ്റ്‌ ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ്  മാർക്കറ്റിംഗ്   വിളിക്കുന്നു. 

ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കണ്ടെന്റ് / പരസ്യങ്ങൾ  സെർച്ച് എൻജിനിലെ ഓർഗാനിക് റിസൾട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും, ലിങ്ക് ബിൽഡിംഗ് നടപ്പാക്കാനും, കോൺടെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് പേജുകൾ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഒക്യാറ്റ്‌ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം  സഹായിക്കുന്നു.  

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച വെബ് അടിസ്ഥാനമായുള്ള പരസ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

ഒക്യാറ്റ്‌  ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് 

ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള    വിവരങ്ങൾ, തുടർച്ചയായി  വെബ്  based  പരസ്യങ്ങളായി   ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗിൽ  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.   ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ്   സെർച്ച് എൻജിനുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ,  ഒക്യാറ്റ്‌  മാർക്കറ്റിംഗ് പേജുകൾ, ഒക്യാറ്റ്‌  റെഫെറൽ നെറ്റ് വർക്ക്   തുടങ്ങിയ മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ   പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

 

ഓരോ പരസ്യവും   സെർച്ച് എൻജിൻ  ഒപ്ടിമൈസേഷൻ ചെയ്തു സെർച്ച് എൻജിനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.

 

ഓൺലൈൻ പരസ്യങ്ങളും  കാറ്റലോഗും  സോഷ്യൽ  മീഡിയ  പോസ്റ്റുകളായി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

 

ഒക്യാറ്റ്‌  മാർക്കറ്റിംഗ്  സിസ്റ്റം  ഉപയോഗിച്ച്  സംരംഭകർക്ക്‌ തന്നെ  വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ്  മാർക്കറ്റിംഗ് നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. 

 


Ocat Online Catalog link extensions

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ കാറ്റലോഗ് ലിങ്ക്   സെർച്ച്  ചെയ്ത് , സൗജന്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സന്ദർശിക്കുക 

ഒക്യാറ്റ്‌ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് നടപ്പാക്കാൻ സംരംഭകരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു
ഒക്യാറ്റ്‌ ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളും അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളും (FAQ )
സംരംഭകർക്ക്‌ സൗജന്യ കണ്ടെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് പരിശീലനം

ഒക്യാറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റഫോം ഉപയോഗിച്ച് സംരംഭകന് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ കണ്ടെന്റ്   പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും  പ്രചരിപ്പിക്കാനും അത് വഴി വളരെ തുശ്ചമായ മുതൽമുടക്കിൽ  വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റിംഗ് രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച്  ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ്  മാർക്കറ്റിംഗ്  നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്കു തന്നെ നടപ്പാക്കാൻ ഒക്യാറ്റ്‌ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം

ലളിതമായ രീതിയിൽ   ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ്  മാർക്കറ്റിംഗ് സംരംഭകന് തന്നെ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ  ഒക്യാറ്റ് കാറ്റലോഗ്  മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം  സഹായിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പരസ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് പ്രചരിപ്പിച്ചു ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ്
Ocat online Catalog Marketing System in Kerala

Quick Links

ബിസിനസ് സംബന്ധമായ ഓൺലൈൻ പരസ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനും വിതരണം ചെയ്യുവാനും

ചിലവു കുറഞ്ഞതും എന്നാൽ ഫലപ്രദവുമായ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് രീതി

സൗജന്യമായി ഓൺലൈൻ പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ

ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സേവനം

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനു ഒരു ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് രൂപപ്പെടുത്തി തുശ്ചമായ മുതൽ മുടക്കിൽ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ്

Ocat Online Catalog Marketing Packages in Kerala
Ocat online Catalog Marketing System in Kerala
നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പരസ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് പ്രചരിപ്പിച്ചു ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ്
നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്കു തന്നെ നടപ്പാക്കാൻ ഒക്യാറ്റ്‌ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം
സംരംഭകർക്ക്‌ സൗജന്യ കണ്ടെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് പരിശീലനം
Everyone likes to get a good deal, so customers conduct research before they make a purchase
ഒക്യാറ്റ്‌ ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളും അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളും (FAQ )
ഒക്യാറ്റ്‌ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് നടപ്പാക്കാൻ സംരംഭകരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു
ഒക്യാറ്റ്‌ എന്ന ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ
ഒക്യാറ്റ്‌ ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് നടപ്പാക്കാൻ സംരഭകരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

Referral Network Links

Home    |   Contact Us    |   Catalog    |   Log in    |   Sign up    |   Ocat Kerala    |   Referral Network
Ocat Online Catalog Marketing System - Kerala | Catalog Status | Powered by Ocat Content marketing System India