ഒക്യാറ്റ്‌ പ്ലാറ്റ് ഫോം ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗ്

ഒക്യാറ്റ്‌  പ്ലാറ്റഫോം ഉപയോഗിച്ച്  ഒരു ബിസിനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികമായ വിവരങ്ങൾ, ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ നിരന്തരം ഓൺലൈൻ പരസ്യങ്ങളായി ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗിൽ   പ്രസിദ്ധീകരിച്ച്‌, പ്രധാനമായും ബിസിനസ്സിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് പോർട്ടൽ,  സെർച്ച് എൻജിനുകൾ, റെഫറൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്, ഒക്യാറ്റ്‌  പോർട്ടലുകൾ & സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ച്‌ ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗ്   നടപ്പാക്കുന്നു.  

കണ്ടെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരണം വഴി ഒക്യാറ്റ്‌ ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗ്

ഒക്യാറ്റ്‌  പ്ലാറ്റുഫോം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പര്യങ്ങളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രയോജന പ്രദമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ  ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗിൽ  ഉൾപ്പെടുത്തി   ബിസിനസ്സിന്റെ ഓൺലൈൻ പ്രൊമോഷൻ നടപ്പാക്കുന്നു.ഒക്യാറ്റ്‌ പ്ലാറ്റഫോമിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി

ഒക്യാറ്റ്‌  പ്ലാറ്റഫോമിൽ  പ്രവർത്തിക്കുന്ന  വിവിധ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിങ് സംവിധാനങ്ങളായ, ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ്,  സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസഷൻ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഷെയർ ലിങ്ക്സ്, റെഫെറൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് (for advertisements & Link building), വിർച്ചൽ ബിസിനസ് കാർഡ്(vCard),  മാർക്കറ്റിംഗ് പോർട്ടലുകൾ വഴി  ബിസിനസ്സ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ബാനർ പരസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ലാൻഡിംഗ് പേജുകൾ  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും  പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഒക്യാറ്റ്‌ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കൂ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഓൺലൈൻ പരസ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കൂ

ഒക്യാറ്റ്‌ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കൂ   നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ്  പരസ്യങ്ങൾ  കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ  ഓൺലൈനിൽ  പ്രചരിപ്പിക്കൂ


ഒക്യാറ്റ്‌ ഓൺലൈൻ പരസ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് സെർച്ച് എൻജിൻ, സോഷ്യൽ മീഡിയ, റെഫെറൽ നെറ്റ് റ്വർക്കുകൾ വഴി വിതരണം ചെയ്തു ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗ്
നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ ഓൺലൈൻ അഡ്വെർടൈസിങ് ഏജൻസി തുടങ്ങാനുള്ള സുവർണാവസരം

നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ ഒക്യാറ്റ്‌  പ്ലാറ്റഫോം ഉപയോഗിച്ച്  ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ്  ഏജൻസി തുടങ്ങാനുള്ള സുവർണാവസരം

ഒക്യാറ്റ്‌ പ്ലാറ്റഫോം ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് സേവനം

ഒക്യാറ്റ്‌ പ്ലാറ്റഫോം വഴി   ബിസിനസ്സ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ നിരന്തരം ഓൺലൈൻ പരസ്യങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ,   ബിസിനസ്സിന്റെ  മാർക്കറ്റിംഗ് പോർട്ടൽ, സെർച്ച് എൻജിനുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഒക്യാറ്റ്‌ വെബ് സൈറ്റുകൾ, റെഫെറൽ നെറ്റ്  റ്വർക്കുകൾ &, ലോക്കൽ വെബ് ഡിറക്ടറികൾ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ച് ഓൺലൈൻ  അഡ്വെർടൈസിങ് & കണ്ടെന്റ്  മാർക്കറ്റിംഗ് ( ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് ) സേവനം നടപ്പാക്കുന്നു.


Quick Links

ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ഓൺലൈൻ അഡ്വെർടൈസിങ് & കോൺടെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സേവനം ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് വഴി
ഒക്യാറ്റ്‌ പ്ലാറ്റഫോം ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് സേവനം
ഒക്യാറ്റ്‌ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റഫോം ഉപയോഗിക്കൂ ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് എളുപ്പമാക്കൂ
നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ ഓൺലൈൻ അഡ്വെർടൈസിങ് ഏജൻസി തുടങ്ങാനുള്ള സുവർണാവസരം
Free Registration in Ocat Online Advertising System
Login to Ocat Online Advertising System
ഒക്യാറ്റ്‌ ഓൺലൈൻ പരസ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് സെർച്ച് എൻജിൻ, സോഷ്യൽ മീഡിയ, റെഫെറൽ നെറ്റ് റ്വർക്കുകൾ വഴി വിതരണം ചെയ്തു ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗ്
നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഒക്യാറ്റ്‌ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കൂ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഓൺലൈൻ പരസ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കൂ
നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനൊരു ഓൺലൈൻ അഡ്വെർടൈസിങ് ചാനൽ നിർമ്മിച്ച്‌ ഓൺലൈൻ പരസ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ
ബിസിനസിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിരന്തരം പരസ്യങ്ങൾ ആയി പ്രചരിപ്പിച്ച്‌ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് സേവനം

Home    |   Online Catalog Marketing    |   Catalog    |   Contact Us    |   Free Ocat Account    |   Referral Network
Ocat Online Advertising Services in Kerala | Catalog Marketing Status | Powered by Ocat™ India, Ocat Online Catalog Marketing Services in India